Radca, adwokat, a może prawnik – kogo wybrać?

Często, gdy pojawia się na naszej drodze problem natury prawnej zadajemy sobie pytanie: do kogo się zwrócić o poradę? Kto lepiej poprowadzi naszą sprawę?

Potocznie tak adwokat jak i radca prawny nazywany jest „mecenasem”. Adwokatowi przypisuje się obsługę spraw rodzinnych i karnych. Zaś radcy prawnemu obsługę firm. Jest to błędny pogląd, bowiem kompetencje i uprawnienia radcy prawnego są takie same jak adwokata, a nawet szersze. Wynika to z faktu, że radca prawny zajmuje się sprawami nie tylko każdej poszczególnej osoby (osób fizycznych) jak adwokat, ale i spółek oraz organów państwowych czy administracyjnych (osób prawnych).

Nadto, w przeciwieństwie do adwokata, radcy prawnego nie dotyczy zakaz reklamy ani zakaz pozostawania w stosunku pracy (na etacie). To znaczy, że radca prawny może nie tylko radzić, reprezentować (pełnomocnik) albo bronić (obrońca) Klienta przed wszelkimi sądami i organami tak państwowymi jak i administracyjnymi czy prywatnymi, w każdej sprawie cywilnej, rodzinnej, karnej czy skarbowej oraz administracyjnej. Może też u Klientem pracować na podstawie umowy, co sprawdza się przy stałej potrzebie opieki prawnej.

Zatem, morał jest jeden - radca prawny może więcej niż adwokat, bo posiada najszersze uprawnienia. Zapewnia profesjonalną obsługę prawną na każdej płaszczyźnie dziedziny prawa i może czynić to kompleksowo.

Tak też radcy prawnemu z powodzeniem można zlecić prowadzenie każdej sprawy z całego obszaru prawa. Radca prawny służy niebagatelną wiedzą i wsparciem w sprawach m.in. takich jak: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, w sprawach o rozwód, separację i towarzyszącym im postępowaniach zabezpieczających w zakresie alimentacji, kontaktów, opieki, miejsca zamieszkania, podziału majątku, eksmisji, darowizn, zapłaty, odszkodowania, czy też w sprawach zniesienia współwłasności albo o zasiedzenie, służebność i wiele innych. Sprawy te generując przeróżne zdarzenia prawne uzależnione od składających się na nie poszczególnych czynników (np.: podstawy dziedziczenia, sposób przyjęcia spadku, podstawy opodatkowania czy wzajemnych roszczeń, zakresu rozpadu pożycia, pozostawania w konflikcie czy sporze, przyczynienia się, winy, upływ czasu, rodzaju dowodów) wywołują komplikacje i emocje, które mogą zagłuszyć prawidłowy tok postępowania i potęgować i tak już skomplikowany charakter sprawy. Radca prawny spełni tu zdecydowanie pomocną rolę w wyborze prawidłowego kierunku i zakresu działań. Dlatego lepiej zasięgnąć profesjonalnej porady lub zlecić prowadzenie sprawy mecenasowi, aby uniknąć działania bez przemyślenia. Wsparcie takie pozwoli na podjęcie najbardziej korzystnych decyzji i ograniczy negatywne skutki w postaci choćby kosztów postępowania, czy rozstrzygnięcia niezgodnego z planami i przyczyni się do właściwego przygotowania do procesu, który pragniemy zainicjować.

Nie można zapominać także, iż radca prawny to nie tylko doradca i reprezentujący stronę profesjonalny pełnomocnik czy obrońca w sprawie. To też profesjonalista sporządzający umowy, opinie prawne, czy doradca podatkowy przybliżający tajniki skomplikowanego systemu podatków, u którego możemy zasięgnąć informacji co do interpretacji przepisów i który może reprezentować przed organami podatkowymi czy sądami administracyjnymi.

Odnośnie wykształcenia, tak jak adwokat, radca prawny jest osobą, która po ukończeniu studiów wyższych uwieńczonych tytułem magistra prawa albo prawa i administracji, zdała egzamin radcowski (trudniejszy od adwokackiego), jest wpisana na listę radców prawnych OIRP (adwokat ORA) i złożyła ślubowanie. Podlega nadzorowi organów samorządu, obowiązkowi przestrzegania zasad etyki i zachowania tajemnicy zawodowej, posiada ubezpieczenie OC, co zabezpiecza Klienta przed błędami w obsłudze.

Natomiast prawnik, to osoba z wykształceniem wyższym zakończonym na etapie uzyskania tytułu magistra prawa. Bez aplikacji i bez praktyki. Można go nazwać „doradcą prawnym”. Czyli osoba taka prowadzi kancelarię porad prawnych i doradza jak postąpić w danej sytuacji prawnej nas dotyczącej. Jednakże, nie jesteśmy w stanie tego ocenić, bowiem prowadzenie takiej kancelarii i udzielane w niej porady nie podlegają nadzorowi organów samorządu, co ma miejsce u adwokatów i radców prawnych. Prawnika nie obowiązuje też konieczność przestrzegania zasad etyki czy zachowania tajemnicy zawodowej, ani obowiązek ubezpieczenia OC. Nadto, w roli pełnomocnika możemy go widzieć jedynie w przypadku zawarcia umowy zarządu (zarządca) ale i to w ograniczonym zakresie i zasięgu. Zatem nie jest właściwym utożsamianie prawnika z radcą prawnym czy adwokatem.

Obecnie, radcowie prawni dążą do połączenia zawodów adwokat – radca prawny, czemu adwokaci przeciwstawiają się. W ocenie radców prawnych, podział na odrębne zawody nie znajduje bowiem w aktualnym systemie polityczno–gospodarczym dostatecznego uzasadnienia i unifikacja obu zawodów wydaje się być słuszna. Co do opłacalności powyższych działań zdania także są podzielone. Jednakże, na pewno dałoby to Klientowi obniżenie kosztów usług wobec wzrostu konkurencji.

Mają też działać punkty bezpłatnej pomocy prawnej i infolinie prawne, gdzie radcowie prawni i adwokaci będą informować zgłaszających się o obowiązujących w Polsce przepisach prawa. Zaś najubożsi oraz osoby po 75 roku życia, będą mogły otrzymać bezpłatne wsparcie prawne w zakresie tworzenia pism takich jak: wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu oraz wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Za każdym razem, udzielona porada zostanie opisana w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Dokument ten wskaże konkretny obszar prawny, którego porada dotyczyła i formę udzielonej pomocy, oraz komu została udzielona. Nie będą to jednak porady stanowiące darmowe prowadzenie spraw zgłaszających się osób. Punkty będą raczej służyły jedynie ewentualnej informacji o przepisach z zakresu sprawy oraz gdzie i do kogo należy się zgłosić by ją przeprowadził.

Tak też, jeśli szukać pewnej i rzetelnej pomocy prawnej świadczonej na wysokim poziomie, pozwalającej na kompleksową obsługę zarówno w postępowaniu sądowym jak i poza nim, warto zwrócić w pierwszej kolejności uwagę na zakres uprawnień oferujących pomoc prawną a następnie wskazywaną specjalizację.