Prawo konsumenta

 1. Zakres objęty nową ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 1014r., z uwzględnieniem zmian podmiotowych i przedmiotowych

  • zakres przedmiotowy,

  • wyłączenia stosowania,

  • świadczenia niezamówione,

  • niemożność zrzeczenia się praw przez konsumenta.

 2. Obowiązki przedsiębiorcy

  1. umowy inne niż zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość (sklepy stacjonarne)

   • obowiązki wobec konsumenta,

   • drobne umowy życia codziennego,

   • dodatkowe płatności i opłaty

  2. umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość (sklepy internetowe, przedstawiciele)

   • obowiązki przedsiębiorcy,

   • pouczenia,

   • utrwalanie informacji,

   • dokument umowy,

   • integralne części umowy,

   • wynagrodzenie i koszty,

   • potwierdzenie zawarcia umowy,

   • skutki niedopełnienia obowiązków informacyjnych,

   • sprzeczności między przepisami

 3. Prawo odstąpienia od umowy

  • termin i jego bieg,

  • skutki braku informacji o prawie odstąpienia od umowy,

  • zwrot kwoty płatności, kosztów i rzeczy,

  • zmniejszenie wartości rzeczy,

  • umowy dodatkowe, powiązane,

  • wyłączenie prawa odstąpienia od umowy.

 4. Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość

  • obowiązki przedsiębiorcy,

  • termin na odstąpienie od umowy i jej wypowiedzenie,

  • skutki niedopełnienia obowiązków przez przedsiębiorcę.

 5. Przepisy ustawy o prawach konsumenta w odniesieniu do przepisów kodeksu cywilnego

  • definicja legalna konsumenta i przedsiębiorcy,

  • rodzaje umów,

  • wada fizyczna i prawna,

  • rękojmia i gwarancja,

  • reklamacja.

 6. Omówienie proponowanych przez ustawodawcę wzorów

  • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy,

  • wzór formularza odstąpienia od umowy.