Prawo Spółek

ZAGADNIENIA Z DZIEDZINY PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH

Nieuczciwa konkurencja to obecnie problem wielu firm na każdym rodzaju rynku. Należy tu sięgnąć do przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, regulującej zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach.

Nie ma tu znaczenia, czy konkurent zarejestrował swoją działalność. Art. 2 ww. ustawy stanowi bowiem, że przedsiębiorcami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową, uczestniczą w działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Przykłady niektórych zachowań przedsiębiorcy, które stanowią czyny nieuczciwej konkurencji to:

Katalog ten nie ma charakteru zamkniętego.

Zatem by uznać, że dana działalność konkurenta spełnia przesłanki do uznania jej za czyn nieuczciwej konkurencji, należy stwierdzić, czy polega ona na prowadzeniu działalności gospodarczej sprzecznej z prawem oraz z dobrymi obyczajami rozumianymi jako pożądane, właściwe moralnie i zwyczajowo zachowania przedsiębiorców, nastawione na uczciwe konkurowanie na rynku oraz narusza interes danego przedsiebiorcy zmniejszając liczbę jego klientów i przychody - ustawa ww. oraz ustawa o swobodzie gospodarczej, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przedsiębiorca, którego interesy zostały zagrożone lub naruszone, może zgodnie z art. 18 ww. ustawy, w pozwie żądać:

Podwykonawca, jeszcze przed podpisaniem umowy powinien zorientować się jak przedstawia się sieć powiązań pomiędzy podmiotami realizującymi konkretną inwestycję. Nie zawsze układa się ona w następujący wzór: inwestor – generalny wykonawca – podwykonawca. Często poszczególni podwykonawcy zawierają kolejne umowy z następnymi podwykonawcami. Dochodzi do sytuacji, w której ciężko ustalić ostateczną kolejność przedsiębiorców realizujących inwestycję. Zawsze więc trzeba posiadać wiedzę o tym, jakie miejsce zajmuje się w kolejce. Podwykonawca musi mieć pewność, że inwestor i inne podmioty stojące nad bezpośrednim kontrahentem dopuszczają wykonywanie robót przez podwykonawców. Powinien zadbać także o to, aby jego bezpośredni kontrahent przedstawił wszystkim wyżej stojącym podmiotom umowę wraz z dokumentacją obejmującą zlecony zakres robót. Ryzykownym jest poprzestawanie na zapewnieniach kontrahenta o dokonaniu przez niego zgłoszenia udziału podwykonawcy w realizacji inwestycji (umowa ustna). Brak umowy pisemnej może doprowadzić do braku możliwości realizacji/wypłaty należności - odpadnie solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia obciążająca inwestora i wszystkie podmioty stojące nad podwykonawcą bowiem umowa jest nieważna, zostaje roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie. A co, jeżeli to podwykonawca jest nieuczciwy i kradnie klienta? Gdy związany był pisemną umową na podwykonawstwo sprawa jest prosta odpowiada za czyn nieuczciwej konkurencji. Jednak, gdy brak umowy albo umowa została zrealizowana a podwykonawca podchodzi do nowej inwestycji już jako wykonawca należy zbadać spełnienie przesłanek wynikających z wyżej omówionych aspektów co do prowadzenia działalności zgodnej z prawem i dobrymi obyczajami, nienaruszającej interesy danego przedsiębiorcy.

Porównanie dostępnych form prowadzenia działalności:

Działalność gospodarcza - wygodna forma prowadzenia niewielkich przedsięwzięć gospodarczych.

Spółka cywilna - dla niewielkich przedsięwzięć gospodarczych.

Spółka partnerska – spółka przedstawicieli wolnych zawodów.

Spółka jawna - osobowa, prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - działania na dużą skalę w każdym celu prawnie dopuszczalnym.

Spółka komandytowa – przedsiębiorstwo na większą skalę, jedni wspólnicy lokują kapitał w jakimś przedsięwzięciu i czerpią z niego dochody, nie obawiając się o swój majątek osobisty, a drudzy przyjmują na siebie całą odpowiedzialność wobec wierzycieli prowadząc spółkę i ją reprezentując.

Spółka komandytowo-akcyjna - osobowa, mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Spółka akcyjna - celem jest tu zebranie kapitału od bardzo wielu akcjonariuszy (udziałowców).