Prawo w umowach

 1. definicja umowy

 2. przydatność sporządzenia umowy

 3. budowa umowy, elementy istotne

 4. treść umowy a interpretacja oświadczenia woli

 5. wady oświadczenia woli

 6. prawa i obowiązki wynikające z umowy

 7. sposób zawarcia umowy

  • oferta,

  • negocjacje,

  • przetarg,

  • umowa przedwstępna

 8. rodzaje umów

 9. forma czynności prawnej

  • akt notarialny,

  • umowa na piśmie,

  • umowa ustna,

  • umowa drogą mailową

  • skutki niezachowania prawidłowej formy umowy

 10. zmiana umowy i aneks do umowy

 11. termin i warunek

 12. wierzytelność, przejęcie długu

 13. odstąpienie od umowy

 14. wypowiedzenie umowy

 15. skutki niewykonania umowy albo nienależytego wykonania

 16. zabezpieczenie umowy

  • odsetki,

  • kara umowna,

  • odstępne,

  • zadatek, zaliczka

 17. przedawnienie roszczeń

  • zarzut przedawnienia,

  • zawieszenie biegu przedawnienia,

  • przerwanie biegu przedawnienia

 18. strony umowy

  1. rodzaje stron umowy

  2. uprawnienia do zawarcia i podpisania umowy

   • osobiste,

   • reprezentacja,

   • pełnomocnictwo,

   • prokura

  3. zdolność kontraktowa,

  4. uprawnienia oddziału przedsiębiorcy,

  5. przekształcenie podmiotowe,

  6. odpowiedzialność małżonka nieujętego w umowie