Rozwód/separacja, podział majątku a kredyt

Art. 373 kc, art. 376 kc

Decyzja o rozwodzie/separacji i podział majątku w przypadku posiadania przez małżonków kredytu stwarza konieczność  spojrzenia bardziej do przodu niż tylko w zakresie owego rozwodu czy podziału majątku. Trzeba bowiem pamiętać, że sąd nie ma wpływu na nasze zobowiązania względem banku i to tylko my możemy poczynić wszelkie ustalenia związane z kredytem i to w oderwaniu od rozwodu czy podziału majątku. Sąd np. nie zmusi małżonka aby przejął kredy tylko na siebie albo żeby go spłacił. Dlatego też, aby na końcu nie okazało się, że w wyniku rozwodu musimy się wyprowadzić ze wspólnego mieszkania, które jest obciążone wspólnie pozyskanym i nadal spłacanym kredytem albo, że w wyniku podziału mieszkanie przypadło drugiemu małżonkowi a my nadal pozostajemy we wspólnie pozyskanym kredycie i jesteśmy zobowiązani płacić jego raty, lepiej już wcześniej udać się do banku i sprawdzić możliwość przeniesienia całego zobowiązania na jednego z małżonków czy też podstawienia kogoś w miejsce jednego z małżonków. Nadto, przy braku zgody banku na zmianę umowy kredytowej można też spróbować polubownie ustalić wartość składnika z pomniejszeniem o wysokość ciążącego jeszcze na nas zobowiązania czy też zawrzeć z małżonkiem przed notariuszem stosowną umowę z nałożeniem kary umownej w przypadku niewywiązania się z płatności rat kredytu w całości przez małżonka przejmującego ów składnik.