UNIEWAŻNIENIE

Po zawarciu małżeństwa okazać się może, iż nie byliśmy gotowi do utworzenia rodziny albo nastąpiło to w wyniku niewiedzy lub błędu co do stanu zdrowia współmałżonka. Pierwszą grupę przyczyn unieważnienia małżeństwa stanowią tzw. przeszkody małżeńskie. W grę wchodzą tu takie okoliczności jak np. fakt, iż małżonek w dniu ślubu był ubezwłasnowolniony albo dotknięty chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym oraz wobec powinowactwa albo stosunku przysposobienia, pozostawania w poprzednio zawartym związku małżeńskim, pokrewieństwa. Kolejna grupa przyczyn, które mogą skutkować unieważnieniem małżeństwa to tzw. wady oświadczenia woli polegające m. in. na wyrażeniu chęci zawarcia małżeństwa podczas znajdowania się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli, błędu, przymusu, groźby. Wreszcie małżeństwo może być unieważnione w przypadku, gdy w sposób nieprawidłowy zostało udzielone pełnomocnictwo do jego zawarcia albo osoby przystępujące do aktu małżeństwa były w wieku nie pozwalającym na jego zawarcie. Unieważnienie małżeństwa z reguły następuje na żądanie zgłoszone w jego trakcie, jednakże występują też wyjątki, gdzie unieważnienie może nastąpić po ustaniu małżeństwa, po śmierci małżonka. Do tego jak skutecznie uzyskać unieważnienie małżeństwa oraz jakie podstawy stanowią wyczerpującą przesłankę do do wystąpienia z takim żądaniem przygotuje Państwa nasza Kancelaria. Nalezy pamiętać, że w przypadku unieważnienia, małżeństwo traktowane jest tak, jakby nigdy nie zostało zawarte. Orzeczenie wywiera skutek wstecz. Jednakże dzieci pochodzące ze związku osób, których małżeństwo zostało unieważnione, uznawane są, za dzieci pochodzące z małżeństwa, co pozostaje w bezpośrednim związku z ewentualnym powództwem o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa.Orzekając unieważnienie małżeństwa sąd stwierdza też, czy małżeństwo zostało zawarte w złej wierze, i który z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa wiedział o okolicznościach stanowiących podstawę jego unieważnienia. Po orzeczeniu unieważnienia małżeństwa kobieta wraca do swojego poprzedniego nazwiska.