SPADEK

W zakresie prawa spadkowego, oferujemy pełną obsługę prawną w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, testamentu, z zapisem i poleceniem. Zapewniamy ochronę spadkobiercy w zakresie sposobu przyjęcia spadku: wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza. Wyjaśniamy zakres udziałów spadkowych oraz możliwość wliczenia poczynionych za życia przez spadkodawcę darowizn. Przeprowadzimy Państwa przez postępowanie o dział spadku tak na zgodny wniosek stron jak i przy braku porozumiena. Proponujemy najbardziej korzystną formę i rodzaj sporządzenia testamentu, zapisu, polecenia, uznania za niegodnego dziedziczenia, wydziedziczenia. W przypadku nieujęcia Państwa osoby w gronie spadkobierców poprowadzimy Państwa w procesie skutecznego uzyskania zachowku i przy umówach dotyczących spadku. Służymy fachową poradą, reprezentujemy wobec urzędów, sądów i osób, sporządzamy wszelkie stosowne pisma , wnioski, pozwy i środki zaskarżenia sądowe i pozasądowe.

NABYCIE SPADKU

Zgodnie z nowelizacją kodeksu cywilnego domniemanie przyjęcia spadku wprost będzie obowiązywało w prawie spadkowym tylko do 2015 roku. Obecnie spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy. Nabycie to nie jest jednak definitywne bowiem:

 • może przyjąć spadek wprost (z odpowiedzialnością za wszelkie długi),
 • może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do wysokości masy spadkowej),
 • może spadek odrzucić.

Należy przy tym pamiętać, iż brak oświadczenia spadkobiercy w oznaczonym ku temu terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku, chyba, że spadkobiercą jest osoba bez pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna. Wówczas brak oświadczenia spadkobiercy w ww. terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jak to zrobić i kiedy, doradzi Państwu nasza Kancelaria.

DZIAŁ SPADKU

Po przeprowadzeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku może okazać się, iż w wyniku dziedziczenia ustawowego czy z testamentu, spadek przypada nie jednej a kilku osobom. Wtedy konieczny jest następny etap, tj. przeprowadzenie działu spadku, który kończy postępowanie spadkowe.

Przedmiotem działu spadku są tylko aktywa. Spadkobiercy mogą wprawdzie ustalić, kto z nich i w jakim zakresie ureguluje długi spadkowe. Jednakże umowa w tym zakresie będzie miała skutek jedynie między współspadkobiercami i nie wywoła odpowiedzialności w odniesieniu do wierzycieli spadkodawcy.

Należy pamiętać, że do momentu działu spadku majątek spadkowy przypada kilku osobom naraz w każdej jego części. Przeprowadzenie działu przed sądem ma więc na celu dokonanie fizycznego podziału spadku i określenie schedy spadkowej każdego uprawnionego do spadku.

Z wnioskiem o dział spadku może wystąpić: spadkobierca określony w stwierdzeniu nabycia spadku, nabywca spadku, prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich. Opłata za wniesienie takiego wniosku jest stała i wynosi 500zł, a jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku to opłata taka wynosi 300zł.

Działu spadku można dokonać:

 • przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania spadkodawcy,
 • w drodze umowy, zgodnie, przy udziale wszystkich spadkobierców, istnieje możliwość zawarcia zapisu. Uwaga, umowny dział spadku podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w części dotyczącej spłat lub dopłat.

Dział spadku może dotyczyć:

 • całej masy spadkowej,
 • w uzasadnionych sytuacjach części spadku.

Wartość składu spadku ustala się według cen obowiązujących w dniu orzekania o dziale. W przypadku sprzeczności między spadkobiercami co do wartości przedmiotów spadku sąd może powołać biegłego.

Rodzaje podziału spadku:

 • zgodnie z wnioskiem,
 • według uznania – przy dużym konflikcie i nieracjonalnych wnioskach.

Sposób podziału masy spadkowej:

 • fizyczny wszystkich przedmiotów wchodzących w skład spadku przez rozdzielenie pomiędzy wszystkich spadkobierców proporcjonalnie do przysługujących im udziałów w spadku;
 • przyznanie przedmiotów jednemu bądź kilku spadkobiercom, z koniecznością ustalenia obowiązku spłaty pozostałych spadkobierców;
 • sprzedaż majątku spadkowego i rozdzielenie sumy uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy wszystkich spadkobierców proporcjonalnie do ich udziałów spadkowych (licytacja).

DZIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY

Gdy do spadku wchodzą przedmioty objęte wspólnością majątkową małżeńską albo zostały pominięte lub niezgłoszone do podziału i należą w dalszym ciągu do wspólności mogą zostać podzielone przez podział uzupełniający dokonany przed sądem.

NIEGODNY A WYDZIEDZICZONY

Niegodność dziedziczenia to wyłączenie spadkobiercy przez sąd od dziedziczenia, tak jak by nie dożył otwarcia spadku. Należny mu spadek przypada jego zstępnym albo następuje przyrost masy spadkowej, jest pozbawiony prawa do zachowku.

Przyczyny niegodności dziedziczenia to:

 • dopuszczenie się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
 • podstępem lub groźbą nakłonienie spadkodawcy do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodzenia mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
 • umyślne ukrycie lub zniszczenie testamentu spadkodawcy, podrobienie lub przerobienie jego testamentu albo świadome skorzystanie z testamentu podrobionego lub przerobionego przez inną osobę.

Wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku w ostatniej woli spadkodawcy.

Przesłanki wydziedziczenia:

 • wbrew woli spadkodawcy postępowanie uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
 • dopuszczenie się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
 • uporczywe nie dopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Nie wystarczy samo wskazanie wydziedziczenia. Należy opisowo podać na czym ta przyczyna w konkretny przypadku polega.

Przebaczenie zaś niweczy skutki wydziedziczenia.

Jak uniknąć uznania za niegodnego czy też zorientować się, czy skutecznie zostali Państwo wydziedziczeni, wyjaśni nasza Kancelaria.

ZACHOWEK

Zachowek to określony kwotowo ułamek wartość udziału spadkowego, który przypadłby spadkobiercy ustawowemu w przypadku dziedziczenia ustawowego. Ma on chronić członków najbliższej rodziny spadkodawcy przed niekorzystnymi rozporządzeniami majątkiem dokonanymi przez spadkodawcę w testamencie bądź też w formie poczynionych za życia darowizn. Osobami uprawnionymi do zachowku są: dzieci, wnuki, prawnuki oraz małżonek. Jeżeli spadkodawca, w chwili śmierci nie miał zstępnych, wówczas do zachowku prawo zyskują małżonek oraz rodzice. Roszczenie o zachowek nie przysługuje natomiast rodzeństwu spadkodawcy ani innym dalszym krewnym lub powinowatym spadkodawcy. Z roszczeniem o zachowek można wystąpić, gdy osoba uprawniona nie otrzymała należnej jej części majątku spadkowego czy to w drodze dziedziczenia, czy to w postaci zapisu, czy też poprzez uczynioną przez spadkodawcę i zaliczaną do spadku darowiznę.

Czy przysługuje Państwu roszczenie o zachowek i w jakim wymiarze, pomoże ustalić nasza Kancelaria.

NIEWAŻNY TESTAMENT NOTARIALNY

Testament to czynność prawna osoby fizycznej, która dysponuje swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jest aktem jednostronnym – dokonywanym samodzielnie, przez jedną osobę. Jest czynnością na wypadek śmierci. Osoba sporządzająca może go zmienić. Nie każdy może sporządzić testament. Uzależnione jest to od posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych w chwili sporządzania testamentu.

Testator powinien ponadto cechować się wolą testowania. Powinien określać: ilość spadkobierców( chyba, że mamy do czynienia z testamentem negatywnym, który polega na wydziedziczeniu, odsunięciu jej od majątku) oraz wielkość ich udziałów.

Wady oświadczenia woli: błąd, groźba.

Testament notarialny może być sporządzony przez osobę o zdolności testowania w dowolnie wybranej chwili w kancelarii, przez notariusza w obecności spadkodawcy, przy zachowaniu należytych procedur. Notariusz ma obowiązek potwierdzić tożsamość testatora oraz jego zdolność testowania. Akt powinien zostać odczytany osobom biorącym udział w jego spisaniu i podpisany w obecności notariusza.

Wątpliwości co do ważności testamentu pomoże wyjaśnić nasza Kancelaria.