NIERUCHOMOŚĆ, ZASIEDZENIE

Oferujemy Państwu pomoc w regulacji stanów prawnych dotyczących nabycia lub utraty własności czy współwłasności nieruchomości, jej podziału, zasiedzenia – domu, mieszkania, gruntu, drogi i innych nieruchomości, ustanowienia ich użytkowania wieczystego oraz służebności.

Zasiedzenie to sposób na nabycie prawa własności nieruchomości. Dochodzi do niego na skutek upływu czasu. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie jako posiadacz samoistny w dobrej wierze od lat dwudziestu, albo lat trzydziestu przy złej wierze. Przed dniem 1 października 1990r. okresy zasiedzenia wynosiły odpowiednio: dziesięć zamiast dwudziestu lat i dwadzieścia zamiast trzydziestu lat. Jeśli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika.

O samoistnym posiadaniu świadczą okoliczności faktyczne, z których można wnioskować, iż posiadacz ma wolę wykonywania prawa własności i je wykonuje, np.: płaci podatek od nieruchomości i reguluje wszelkie inne zobowiązania, uprawia nieruchomość, jest na niej zameldowany, zamieszkuje w niej.

Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela.

Spadkobierca zasiadującego, spełniający opisane wyżej przesłanki zasiedzenia, może wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, udziału w nieruchomości w postępowaniu o dział spadku, bądź też może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, bowiem nie staje się właścicielem nieruchomości zasiadywanej w drodze spadkobrania, dziedziczenia. Nie zasiedzi też samodzielnie nieruchomości, w której przebywali inni spadkobiercy.

Należy przy tym pamiętać, że dopiero orzeczenie sądu wydane w przedmiocie zasiedzenia jest dowodem nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie i stanowi podstawę wpisu prawa własności do księgi wieczystej.