PRAWO KARNE

  • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i prywatnego w procesie karnym,
  • reprezentacja oskarżonego,
  • reprezentacja przed organami Prokuratury i Policji.

ZAGADNIENIA Z DZIEDZINY PRAWA KARNEGO

Nękanie (stalking) to przemoc emocjonalna, setki sms-ów, śledzenie, szkalowanie, częste wizyty w domu lub w pracy, korzystanie z wizerunku innej osoby i jej danych itp. Od 30 maja 2011 r. ofiary uporczywego nękania mogą bronić się przed stalkerami. Art. 190a kk. pozwala na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej każdego, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej, wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Za takie zachowanie grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.

Ofiary stalkerów często zapadają na depresję, a nawet podejmują próby samobójcze. Kwalifikowana forma przestępstwa stalkingu pozwala na wymierzerze kary więzienia nawet do lat dziesięciu.

Ściganiem sprawców stalkingu zajmuje się Policja i Prokuratura. Wniosek o to musi złożyć osoba pokrzywdzona. Sąd stwierdzając stalking może orzeczec dodatkowo środek karny w postaci zakazu kontaktowania się skazanego z ofiarą oraz zakazu zbliżania się do niej.

Nasza Kancelaria pomoże Państwu stwierdzić, czy nastąpił czyn stalkingu oraz pokonać problemy związane z niedogodnościami z niego wynikającymi.