PRAWO KONSUMENTA

 1. Zakres objęty nową ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., z uwzględnieniem zmian podmiotowych i przedmiotowych
  • zakres przedmiotowy,
  • wyłączenia stosowania,
  • świadczenia niezamówione,
  • niemożność zrzeczenia się praw przez konsumenta.
 2. Obowiązki przedsiębiorcy
  1. umowy inne niż zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość (sklepy stacjonarne)
   • obowiązki wobec konsumenta,
   • drobne umowy życia codziennego,
   • dodatkowe płatności i opłaty
  2. umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość (sklepy internetowe, przedstawiciele)
   • obowiązki przedsiębiorcy,
   • pouczenia,
   • utrwalanie informacji,
   • dokument umowy,
   • integralne części umowy,
   • wynagrodzenie i koszty,
   • potwierdzenie zawarcia umowy,
   • skutki niedopełnienia obowiązków informacyjnych,
   • sprzeczności między przepisami
 3. Prawo odstąpienia od umowy
  • termin i jego bieg,
  • skutki braku informacji o prawie odstąpienia od umowy,
  • zwrot kwoty płatności, kosztów i rzeczy,
  • zmniejszenie wartości rzeczy,
  • umowy dodatkowe, powiązane,
  • wyłączenie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość
  • obowiązki przedsiębiorcy,
  • termin na odstąpienie od umowy i jej wypowiedzenie,
  • skutki niedopełnienia obowiązków przez przedsiębiorcę.
 5. Przepisy ustawy o prawach konsumenta w odniesieniu do przepisów kodeksu cywilnego
  • definicja legalna konsumenta i przedsiębiorcy,
  • rodzaje umów,
  • wada fizyczna i prawna,
  • rękojmia i gwarancja,
  • reklamacja.
 6. Omówienie proponowanych przez ustawodawcę wzorów
  • wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy,
  • wzór formularza odstąpienia od umowy.