KONTAKTY Z DZIECKIEM

Rodzice oraz ich dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów, czyli: przebywania, odwiedzin, spotkań, korespondencji itp. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z rodziców winno być ustalone kierując się dobrem dziecka. W braku porozumienia rozstrzyga o tym sąd. Warto pamiętać, iż postawa rodzica, jego otwartość i osiągalność ma ogromne znaczenie dla późniejszego utrzymania praw i realizowania władzy rodzicielskiej, a nawet na ewentualne orzeczenie o miejscu zamieszkania dziecka. Orzeczenie o kontaktach podlega zmianie w przypadku zmiany okoliczności, stosownie argumentowanej przez wnoszącego rodzica albo dla zapewnienia dobra dziecka. W przypadku problemów z realizacją kontaktów soba, która wbrew orzeczeniu sądowemu, utrudnia spotkania rodzica z dzieckiem może zostać obciążona karą pieniężną. Każde z rodziców może także zwrócić się do sądu opiekuńczego o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej.