USTALENIE OJCOSTWA

Narodzinom dziecka czasami towarzyszy niepewność co do jego pochodzenia. Nasza Kancelaria pomoże Państwu w wyjaśnieniu powyższych wątpliwości sporządzając stosowny pozew o ustalenie ojcostwa. Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki albo gdy domniemanie takie zostało obalone należy dokonać ustalenia ojcostwa. Ustalenie to może nastąpić przez uznanie ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, notariuszem albo na mocy orzeczenia sądu. Ubiegać się o nie można po spełnieniu wymganych przesłanek, jakie objaśni nasza Kancelaria. Pamiętać również należy, iż możliwe jest też późniejsze ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, poprzez wytoczenie powództwa przez dziecko, matkę albo mężczyznę, który uznał ojcostwo. Natomiast, gdy mąż matki dowie się o urodzeniu dziecka, a uważa, że nie jest jego ojcem, może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Z tym samym powództwem może wystąpić matka dziecka, jak i samo dziecko po uzyskaniu pełnoletności. Matce dziecka przysługuje też roszczenie alimentacyjne oraz zwrot poniesionych w związku z porodem jego kosztów (patrz ALIMENTY).