PRAWO W UMOWACH

 1. definicja umowy
 2. przydatność sporządzenia umowy
 3. budowa umowy, elementy istotne
 4. treść umowy a interpretacja oświadczenia woli
 5. wady oświadczenia woli
 6. prawa i obowiązki wynikające z umowy
 7. sposób zawarcia umowy
  • oferta,
  • negocjacje,
  • przetarg,
  • umowa przedwstępna
 8. rodzaje umów
 9. forma czynności prawnej
  • akt notarialny,
  • umowa na piśmie,
  • umowa ustna,
  • umowa drogą mailową
  • skutki niezachowania prawidłowej formy umowy
 10. zmiana umowy i aneks do umowy
 11. termin i warunek
 12. wierzytelność, przejęcie długu
 13. odstąpienie od umowy
 14. wypowiedzenie umowy
 15. skutki niewykonania umowy albo nienależytego wykonania
 16. zabezpieczenie umowy
  • odsetki,
  • kara umowna,
  • odstępne,
  • zadatek, zaliczka
 17. przedawnienie roszczeń
  • zarzut przedawnienia,
  • zawieszenie biegu przedawnienia,
  • przerwanie biegu przedawnienia
 18. strony umowy
  1. rodzaje stron umowy
  2. uprawnienia do zawarcia i podpisania umowy
   • osobiste,
   • reprezentacja,
   • pełnomocnictwo,
   • prokura
  3. zdolność kontraktowa,
  4. uprawnienia oddziału przedsiębiorcy,
  5. przekształcenie podmiotowe,
  6. odpowiedzialność małżonka nieujętego w umowie